Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky  platia pre internetový obchod www.hodinkyklenoty.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.hodinkyklenoty.sk  je Jozef Machovič-DOVEMA,Vladimíra Clementisa  48 , Trnava ,  91701,   ičo-40083276,   ičdph:sk1045291753, tel. 0903949126,   hodinkyaklenoty@gmail.com

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ): fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. 

2. Ochrana osobných údajov

 

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa .

  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

   Osobné údaje po odoslaní tovaru zmažeme -neuchovávame žiadne údaje.

Zákazník pri objednávke výslovne udeluje súhlas k použitiu osobných údajov v súlade so zak.č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov.

3. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese hodinkyaklenoty@gmail.com  alebo telefonicky na tel. č.: 0903949126. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. 

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:  

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, zašlite nám tovar vrátane kópie faktúry a sprievodného listu, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy. 

Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý. 

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Na žiadosť kupujúceho môžu byť peniaze vrátené poštovou zloženkou. 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 

4. Reklamačný poriadok

Záručná doba - na všetky výrobky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri záruke presahujúcej zákonom stanovenú lehotu sú podmienky vyznačené na záručnom liste. 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný zaslať nám písomne protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom hodinkyaklenoty@gmail.com ,alebo cez zákaznícky servis pod názvom Reklamácie.

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať a dohodneme ďalší postup.


O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Záruka sa nevzťahuje na:
- predpokladanú dĺžku životnosti batérie
- opotrebovanie skla, puzdra, remienka a náramku spôsobené bežným používaním
- poškodenie strojčeka vodou (pobytom v nevhodnom prostredí)
- vady vyvolané neodborným zásahom

-roztrhnutie retiazky

-rozbitie kryštálu

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu.


Hodinky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým polom, účinkami vľhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné, v záručnej lehote neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi!

 šperky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, , účinkami vľhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné, v záručnej lehote chráňte pred neodbornými zásahmi!

Reklamovaný tovar je možné zaslať na adresu predávajúceho, alebo priamo do servisných stredísk jednotlivých značiek.

Zoznam záručných a pozáručných stredísk:

CASIO, LEN.NOX, GANT, SECTOR, ELITE, SECCO, PACO RABANNE

Fast plus s r.o. - SERVIS

Na pántoch 18

83106 Bratislava

Lumír,Garet,Glend,Exeed,Beluga,Fuji,

M-cena s.r.o. -servis

Šustekova 1.

81504 Bratislava

Odberné miesto 

Jozef Machovič-Dovema

Trojičné námestie 9

91701 Trnava

Ku každej reklamácii treba priložiť:

Hodinky / šperk

Popis závady

Záručný list (číslo faktúry, alebo jej kópiu)

Kontaktné údaje 

5. Platové podmienky

Na výber sú nasledujúce spôsoby platby:

úhrada na dobierku - za tovar platíte pri prevzatí.

pri osobnom odbere-platba hotovostou

6. Dodacie podmienky

Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty (do 2-3 pracovných dní) 

Tovar, ktorý máme na sklade odosielame v deň prijatia objednávky (do 15:00).
Tovar, ktorý nemáme momentálne na sklade doručujeme zvyčajne do 5-10 prac. dní.
V prípade dlhšieho dodania bude zákazník upozornený.
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný zaslať nám písomne protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
  
 
7. Ceny tovarov
 
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
 
8. Ostatné ustanovenia
 
1) Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané     inak. 
2) Záručný list, faktúra, návod sú súčasťou balenia